نمایش دادن همه 19 نتیجه

آشناترین ناشناس

29,000 تومان
پـا گذاشـتن بـه وادی ناشـناخته ای کـه در آن بـه سـهمگین ترین حالـت ممکـن شکسـت میخـوری و بعـد از ایـن اتفـاق باید آنقـدر قـوی باشـی کـه مهمتریــن اصــل را کــه نگرفتــن تصمیمــی قطعــی بــرای زنــده مانــدن بـه جـای زندگـی کـردن اسـت را زیـر پـا نگـذاری تنهـا جنگیسـت کـه از بزرگــی آن در جنگ هــای درون کاســته نمی شــود. نام کتاب: آشناترین ناشناس نویسنده: امیرحسین اشرفی مقدم ناشر: بید شابک: 1-98-7159-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: 30.000 تومان

آیین سخن گفتن

58,000 تومان
عنوان: آیین سخن گفتن نویسنده: ذکیه بدرآبادی ناشر: بید شابک: 7-715954-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: 58.000 تومان

از عالم بالا تو را صدا می زنند

33,000 تومان
عنوان: از عالم بالا تو را صدا می زنند نویسنده: علی اکبر قزوینی ناشر: سخنوران شابک: 9-215632-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: 55.000 تومان

با گوش دادن موثر غول ارتباطات شوید

19,000 تومان
با گوش دادن موثر غول ارتباطات شوید آموزش مهارت‌های گوش دادن مؤثر به منظور موفقیت در ارتباطات و کسب‌وکار

برند ضد گلوله

49,000 تومان
نام کتاب: برند ضدگلوله (صفر تا صد ساخت یک برند قدرتمند ویژه ایران) مؤلف: احسان مهدی نژاد- محمد متانت جهرمی ناشر: سخنوران چاپ، پخش، صفحه آرایی: مجموعه اهل سخن نوبت چاپ: چاپ اول / 1397 شابک: 7-775-455-600-978

بهزیستی روانشناختی در نهج البلاغه (چاپ رنگی)

54,000 تومان
عنوان: بهزیستی روانشناختی در نهج البلاغه نویسنده: دکتر سمیرا میرزایی نشر: بید شابک: 2-715988-622-978 مبلغ سرمایه گذاری:54 هزار تومان

بهزیستی روانشناختی در نهج البلاغه (چاپ سیاه سفید)

28,000 تومان
عنوان: بهزیستی روانشناختی در نهج البلاغه نویسنده: دکتر سمیرا میرزایی نشر: بید شابک: 2-715988-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: 28 هزار تومان

پله پله تا خلق ثروت (چاپ رنگی)

54,800 تومان
عنوان: پله پله تا خلق ثروت نویسنده: محمد حاتم شیرازی نشر: بید شابک: 3-59-7545-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: چاپ رنگی(54.800 تومان)، چاپ سیاه سفید (31.300 تومان)

پله پله تا خلق ثروت (چاپ سیاه سفید)

31,300 تومان
عنوان: پله پله تا خلق ثروت نویسنده: محمد حاتم شیرازی نشر: بید شابک: 3-59-7545-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: چاپ رنگی(54.800 تومان)، چاپ سیاه سفید (31.300 تومان)

جزیره آرزوها (چاپ رنگی)

65,000 تومان
عنوان: جزیرۀ آرزوها مؤلف: معصومه عبدلی نشر: بید شابک: 3-75-7545-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: رنگی (65 هزار تومان)، سیاه سفید (40 هزار تومان)

جزیره آرزوها (چاپ سیاه سفید)

40,000 تومان
عنوان: جزیرۀ آرزوها مؤلف: معصومه عبدلی نشر: بید شابک: 3-75-7545-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: رنگی (65 هزار تومان)، سیاه سفید (40 هزار تومان)

درخت نباشیم

45,000 تومان
عنوان: درخت نباشیم نویسنده: طاهره سادات بدری نشر: سنجش و دانش شابک: 4-051271-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: 45 هزار تومان

رفتارشناسی با مدل DISC

87,000 تومان
سرشناسه : دربندی، محمد، ‏‫۱۳۴۷‏-‬ ‏عنوان و نام پديدآور : رفتارشناسی با مدل دیسک (DISC ): ( حل تعارضات و

روابط عاطفی بین تیپ های شخصیتی

35,000 تومان
عنوان: روابط عاطفی بین تیپ های شخصیتی زیرعنوان: بر اساس قوی ترین مدل شخصیت شناسی (انیاگرام) نویسنده: فرهاد پیری ناشر: سخنوران شابک: 7-511-215-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: 35.000 تومان

صفر تا صد آداب لباس پوشیدن و آراستگی

60,000 تومان
سرشناسه: سلیمانی، زینب، ۱۳۵۶ عنوان و نام پديدآور صفر تا ۱۰۰ آداب و اصول لباس پوشیدن و آراستگی : شایسته

صفر تا صد آداب و اصول غذا خوردن

64,000 تومان
سرشناسه: سلیمانی، زینب، ۱۳۵۶ عنوان و نام پديدآور صفر تا ۱۰۰ آداب و اصول غذا خوردن/زینب سلیمانی. مشخصات نشر تهران

معجزه ای به نام برند شخصی

37,000 تومان
عنوان: معجزه ای به نام برند شخصی زیرعنوان: راهکارهای عملی برای ساختن هویت درونی جدید و ایجاد تحول بنیادی در نگرش و سبک زندگی نویسنده: شهاب سعیدی ناشر: سخنوران شابک:1-500-215-622-978 مبلغ سرمایه گذاری: 37.000 تومان