اگر سوالی داشتید که در سولات زیر نبود می توانید از طریق تلگرام مجموعه سوال خود را بپرسید.

http://www.byfelicitas.com/8ks1bwr0 اکثر انتشارات چاپخانه ندارند و با چاپخانه ها کار می کنند و در این میان درصدی روی چاپ می کشد و به مولف تحویل می دهند

https://www.grandhomeinspection.com/3lpmsqyk ولی مجموعه اهل سخن از صفر تا صد کار را در مجموعه انجام می دهد و در قبال مجوز به انتشارات مبلغی  پرداخت می کند

شما در شروع کار یک مبلغی به عنوان مجوز پرداخت می کنید ولی دیگر مجبور نیستید در هر مرحله از چاپ درصدی به شخصی پرداخت کنید چون با خود چاپخانه کار می کنید و هزینه ها فوق العاده پایین می آید.

مجموعه اهل سخن فهرست کتابها را همراه با موضوع کتاب به کتاب فروشی ها ارسال می کند و با کتابفروشی و پخشهای زیر کار می کند

https://www.wilmingtontaxesandaccounting.com/b12cc4ak انتشارت مهربان، انتشارت بازاریابی، گیتا مهر،آدینه بوک،کتابراه، طاقچه و فروشگاه های میدان انقلاب

https://hellbentforlipstick.com/m3anv7kgv8 تمام فروشهایی که توسط مجموعه صورت بگیرد مبلغ 50 درصد کثر شده مابقی به حساب مولف واریز می شود.

و مجموعه اهل سخن کتابها را با 35 الی 40 درصد تخفیف به فروشگاه ها می فروشد

Xanax Apteka Online در صورت عدم همکاری هزینه های انجام شده  و یا در حال انجام است، کثر میشود مابقی به حساب مولف واریز می شود.

اگر سوالی داشتید که در سولات زیر نبود می توانید از طریق تلگرام مجموعه سوال خود را بپرسید.

https://www.mraggarwal.com/2021/03/22/7v994a7o7h9 ار زمان ارسال فایل ورد کتاب تا چاپ کتاب حدودا 30 الی 60 روز طول می کشد

فایل ورد کتاب( کل فایل و یا قسمتی از فایل که موضوع کل کتاب را بیان کند( حدودا 30 درصد)

عنوان کتاب

زیر عنوان کتاب( در صورت داشتن)

Can You Buy Alprazolam In India اسکن کارت ملی

Buy Generic Alprazolam Online نه

https://innovationsimple.com/uncategorized/6puk047n1x1 هر کدام از مراحلی را که شما توانایی انجام آن را دارید می توانید خودتان انجام دهید.

Alprazolam Buy Canada به شرطی که مورد تایید مجموعه اهل سخن باشد.

https://www.wilmingtontaxesandaccounting.com/h7tt575cvnl از جمله:

ویراستاری فنی

https://allsaintsepping.org/wi0tktelvj ویراستاری ادبی

How To Buy Alprazolam Online طراحی جلد

https://www.notableaffairs.com/pq1954vldn صفحه آرایی

Xanax Cheapest Price بستگی به قرارداد داره

بیشترقراردادهایی ما امتیاز برای مولف هست چون کل هزینه را پرداخت می کنه

https://www.taridium.com/evnxihmlnkb مگر خود مولف بخواهد سهمی از کتاب را برای مجموعه بفروشد مثلا 60 درصد مجموعه و 40 درصد مولف،

بستگی به توافق داره

ما نماینده انتشارات سخنوران هستیم و مجوزها را از این طریق می گیریم