اگر سوالی داشتید که در سولات زیر نبود می توانید از طریق تلگرام مجموعه سوال خود را بپرسید.

اکثر انتشارات چاپخانه ندارند و با چاپخانه ها کار می کنند و در این میان درصدی روی چاپ می کشد و به مولف تحویل می دهند

ولی مجموعه اهل سخن از صفر تا صد کار را در مجموعه انجام می دهد و در قبال مجوز به انتشارات مبلغی  پرداخت می کند

شما در شروع کار یک مبلغی به عنوان مجوز پرداخت می کنید ولی دیگر مجبور نیستید در هر مرحله از چاپ درصدی به شخصی پرداخت کنید چون با خود چاپخانه کار می کنید و هزینه ها فوق العاده پایین می آید.

مجموعه اهل سخن فهرست کتابها را همراه با موضوع کتاب به کتاب فروشی ها ارسال می کند و با کتابفروشی و پخشهای زیر کار می کند

انتشارت مهربان، انتشارت بازاریابی، گیتا مهر،آدینه بوک،کتابراه، طاقچه و فروشگاه های میدان انقلاب

تمام فروشهایی که توسط مجموعه صورت بگیرد مبلغ 50 درصد کثر شده مابقی به حساب مولف واریز می شود.

و مجموعه اهل سخن کتابها را با 35 الی 40 درصد تخفیف به فروشگاه ها می فروشد

در صورت عدم همکاری هزینه های انجام شده  و یا در حال انجام است، کثر میشود مابقی به حساب مولف واریز می شود.

اگر سوالی داشتید که در سولات زیر نبود می توانید از طریق تلگرام مجموعه سوال خود را بپرسید.

ار زمان ارسال فایل ورد کتاب تا چاپ کتاب حدودا 30 الی 60 روز طول می کشد

فایل ورد کتاب( کل فایل و یا قسمتی از فایل که موضوع کل کتاب را بیان کند( حدودا 30 درصد)

عنوان کتاب

زیر عنوان کتاب( در صورت داشتن)

اسکن کارت ملی

نه

هر کدام از مراحلی را که شما توانایی انجام آن را دارید می توانید خودتان انجام دهید.

به شرطی که مورد تایید مجموعه اهل سخن باشد.

از جمله:

ویراستاری فنی

ویراستاری ادبی

طراحی جلد

صفحه آرایی

بستگی به قرارداد داره

بیشترقراردادهایی ما امتیاز برای مولف هست چون کل هزینه را پرداخت می کنه

مگر خود مولف بخواهد سهمی از کتاب را برای مجموعه بفروشد مثلا 60 درصد مجموعه و 40 درصد مولف،

بستگی به توافق داره

ما نماینده انتشارات سخنوران هستیم و مجوزها را از این طریق می گیریم